STRATEG.cz
 
 

Strategické řízení   |   Řízení financí   |   Poradenství   |   Mapa stránek   |   Kontakt
Finanční řízení podniku

Finanční management patří k důležitým činnostem, kterými se musí vedení společnosti zabývat. Mezi jeho hlavní úkoly patří

 1. financování, tj. získávání potřebného množství peněz a kapitálu z různých finančních zdrojů,
 2. investování, tj. umisťování peněž do různých forem nepeněžního hmotného i nehmotného majetku,
 3. ekonomické řízení provozní výkonnosti podniku a
 4. rozhodování o výsledku hospodaření, především o rozdělováním zisku.

Hlavním cílem finančního řízení by měla být maximalizace tržní hodnoty firmy pro její vlastníky.


  Nezávazná nabídka   Dotazník pro vylepšení webu   Máte dotaz? Kontaktujte nás!  

Principy finančního řízení

Finanční řízení je ovlivněno časovou hodnotou peněz, tj. nutností optimalizovat mezi následujícími faktory Faktory ovlivňující časovou hodnotu peněz

 1. Přínosem, který může být pro vlastníka reprezentován výnosem z investice, čistým ziskem, cash flow apod.
  Platí zásada, že je preferován větší výnos před menším, pokud jsou riziko a čas stejné.
 2. Rizikem, které je přítomné v rámci každého podnikání i investice. Rizikem se rozumí pravděpodobnost nezdaru, tj. že nebude dosaženo předpokládaného zhodnocení či přínosu.
  Platí zásada, že při stejném přínosu za stejný čas je preferováno menší riziko a že za větší riziko je požadován vyšší přínos.
 3. Časem, za který firma vyprodukuje příslušný přínos pro vlastníky nebo za který se investice zhodnotí.
  Platí zásada, že jsou preferovány peníze obdržené dříve před stejnou částkou peněz obdrženou později.

Při rozhodování tedy volíme nejoptimálnější variantu uvnitř pomyslného trojúhelníku přínos-riziko-čas, který je znázorněn na obrázku výše. V případě investic lze tři uvedené faktory doplnit o čtvrtý faktor týkající se likvidnosti investice, tj. její schopnosti přeměnit se v případě potřeby a bez významnějších ztrát na hotové peníze.

Řízení provozní výkonnosti

V rámci řízení provozní výkonnosti firmy se manažer musí zaměřit na

 1. zajištění zakázek a zvyšování výnosů a tržeb prostřednictvím správné strategie, zaměřením na zákazníka, marketingovými akcemi i obchodní denní rutinou,
 2. zabezpečení dostatečné a optimální hotovosti (cash flow) prostřednictvím plánování příjmů a výdajů i efektivním vymáháním pohledávek,
 3. optimalizaci a snižování nákladů prostřednictvím rozpočtování a sledováním odchylek.

Zjednodušený model řízení výkonnosti firmy je uveden na následujícím obrázku.

Na zajištění dostatečných výnosů a tržeb je možné se dívat jako na zajištění budoucnosti firmy. V tomto případě platí, že za každou získanou korunu výnosů by měl být někdo odměněn. Rozdíl mezi plánovanými variabilními náklady a dosaženými výnosy tvoří příspěvek na krytí fixních nákladů a zisku.

Dostatek finančních prostředků na pokrytí splatných závazků firmy se nazývá likvidita a je základní podmínkou současné existence podniku. Zjednodušeně lze uvést, že tržby se jejich splacením mění ve finanční prostředky, kterými firma hradí splatné náklady.

Náklady vznikají na základě minulých rozhodnutí a vzniklé náklady již nelze změnit. Na jejich základě však lze optimalizovat budoucí náklady prostřednictvím rozpočtu. Zde platí zásada, že za nepřekročitelnost každé položky rozpočtovaných nákladů musí být někdo zodpovědný. Srovnáním skutečných a plánovaných nákladů lze zjistit úsporu či překročení rozpočtu. Schéma řízení provozní výkonnosti Schéma řízení provozní výkonnosti

Investování

Rozhodování o investicích závisí především na přínosu budoucí investice. Při hodnocení ekonomické efektivnosti investice jejich výběru se využívají ukazatele založené na časové hodnotě peněz jako je čistá současná hodnota nebo vnitřní výnosové procento.

Financování a rozhodování o výsledku hospodaření

Při rozhodování o tom, zdali budou při financování firmy použity neúplatné (např. bezplatný dodavatelský úvěr) nebo úplatné zdroje (např. vklad vlastníků či bankovní úvěr) je třeba dbát na optimální kapitálovou strukturu.

Využití vlastního nebo cizího kapitálu určuje rozdělení hospodářského výsledku před zdaněním a úroky mezi věřitele, stát a vlastníky. Nejvyšší orgán společnosti potom rozhodne, jak velkou část čistého zisku ponechá ve firmě pro její budoucí rozvoj a jakou část rozdělí mezi vlastníky firmy.

Máte zájem o naše služby? Potřebujete nám něco sdělit nebo máte nějaký dotaz? Rádi Vám odpovíme. Využijte, prosím, náš kontaktní formulář.